تیتر یک سرویس

  • کارت هدیه

    سقف صدورکارت هدیه 500 هزار تومان شد

    بانک‌ها براساس مقررات مبارزه با پولشویی موظفند هنگام صدور کارت هدیه مشتری را احراز هویت کنند و همچنین صدور کارت هدیه برای دارندگان سابقه چک برگشتی ممنوع است.

تیتر سه سرویس